වහරක - දම් සභා ගුවන් හඬ

දම් සභා ගුවන් හඬ

අරුත් මනා සේ මෙනෙහි කරමින් සදහම් අමා ගඟුලේ සැනසුම් සුවය ලබමු